תנאי שימוש

  1. כל הרוכש באתר מסכים בזאת כי האחריות להרכבת המוצרים, ככל שלא הזמינם מורכבים, הנרכשים ולהתקנתם של מוצרים אלה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי. החברה אחראית על אספקת המוצרים הנרכשים בלבד, ואין לה כל אחריות בנוגע להתקנתם ו\או להרכבתם ו\או לשימוש בהם.
  2. החברה מספקת את מבער הגז עם וסת גז אופציונלי בלבד. אין לחברה כל אחריות להתאמת הווסת למיכלי הגז הספציפיים של הרוכש.
  3. חיבור המוצר הנרכש לגז, אם נדרש חיבור כזה, ייעשה על ידי טכנאי גז מוסמך. לא תהיה לרוכש המוצר באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד החברה או מי מטעמה בנוגע לחיבור המוצר לגז.
  4. מודגש בזאת כי התקנת מוצר אשר כולל שימוש בגז, תיעשה באחריות הרוכש בלבד, ובהתאם להוראות כל דין. על הרוכש, ככל שיידרש לכך, להתקין את המוצר הנרכש בהתאם לאמור בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות אספקת גז), תשל"ו-1976, בהתאם לדרישות ת"י 158 למערכות גפ"מ ובהתאם לחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957 ,צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הבטחת ההספקה של גפ"מ), תשמ"ט-1989 וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות אספקת גז), תשל"ו-1976.
  5. הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו של כל מוצר אשר נרכש על ידו באתר, והשימוש בו יהא על אחריותו בלבד, באופן סביר ובתום לב, בהתאם להוראות המוצר ולכל דין.
  6. החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לנזק אשר ייגרם בשל מעשה או מחדל של רוכש המוצר או מי מטעמו, בעת השימוש במוצר או לאחריו. בפרט לא בשל שימוש בניגוד להוראות המוצר.
  7. החברה היא היבואן של המוצרים המשווקים באתר. למיטב ידיעת החברה, כל המוצרים המשווקים באתר יוצרו בתנאים נאותים, ונארזו כשהם תקינים וראויים לשימוש.
קניין רוחני
  1. החברה היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות המדיה ו\או הקבצים ו\או התמונות ו\או הסמלים המופיעים בו.
  2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשלוח את תכני האתר כולם או מקצתם. כל פעולה בעניין זה ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה, תהווה פגיעה בקניינה הרוחני.
שונות
 1. גולשי האתר ו\או הרוכשים את המוצרים המשווקים בו, מאשרים כי קראו והבינו תקנון זה, ומסכימים לכל האמור בו.
תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית
 1. הדין החל על תקנון זה הנו דין מדינת ישראל והוא בלבד, סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים